Regulamin HOSTING7.EU


I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin formułuje zasady zakładania i użytkowania kont w ramach Usług hostingowych, rejestracji i utrzymania Domen .pl oraz określa rodzaj i zakres dodatkowych, płatnych opcji oferowanych przez hosting7.eu.

2. Warunkiem niezbędnym do korzystania z usług hosting7.eu jest akceptacja wymogów Regulaminu.

Użytkownik, który założył konto, automatycznie potwierdza zapoznanie się z ustaleniami Regulaminu oraz jego przestrzeganiem od momentu ukończenia rejestracji.

3. Akceptacja Regulaminu hosting7.eu wiąże się również z akceptacją regulaminów NASK: Regulamin nazw domeny .PL (z dnia 10 grudnia 2013 roku) oraz Regulamin opcji na rejestrację nazwy domeny .

4. W przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez hosting7.eu należy niezwłocznie usunąć domenę z panelu administracyjnego.

5. hosting7.eu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

II. Zakres świadczonych usług / ograniczenia techniczne

1. Właścicielem każdego konta hostingowego oraz nazw w subdomenach hosting7.eu jest tylko i wyłącznie hosting7.eu. Zabrania się ich sprzedaży, wynajmu lub użyczenia. W przypadku otrzymania przez hosting7.eu informacji o naruszeniu zakazu, konto takiego Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane.

2. hosting7.eu zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych Opcji Płatnych, ułatwiających korzystanie z usług hosting7.eu.

3. Usługa hostingowa nie może być wykorzystywana do:

a) aplikowania na strony gier obciążających serwer (np. typu OGAME).

b) stosowania konta wyłącznie jako serwer FTP; na koncie musi być strona



4. hosting7.eu umożliwia Użytkownikowi umieszczanie własnych reklam na stronach.

5. hosting7.eu umożliwia Użytkownikowi korzystanie z własnych domen (czyli takich, które nie mają końcówki .hosting7.eu) na swoim koncie hostingowym.

6. hosting7.eu umożliwia Użytkownikowi zakup Domen z końcówką .pl.

III. Obowiązek przestrzegania prawa przez Użytkownika

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bez prawnym ,w szczególności zamieszczanie na stronach treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2. Zamieszczane treści nie mogą przede wszystkim zawierać przekazu o charakterze pornograficznym, nawołującego do przemocy, wzywającego do nienawiści rasowej, religijnej,etnicznej, zawierającego słowa obraźliwe i wulgarne, naruszające zasady dobrego wychowania, a także pozostałych treści, których umieszczanie jest niezgodne z obowiązującym prawem.

3. Zakazane jest umieszczanie stron streamujących programy telewizyjne i odnośników do takich stron.

4. Pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa polskiego i powyższych punktów wymaganych obowiązków, ponosi tylko Użytkownik. hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji i materiały zamieszczane przez Użytkownika.

5. hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za umieszczanie przez Użytkowników utworów objętych prawno-autorską ochroną w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) z późn. zm. bez zgody osoby do tego uprawnionej.

6. hosting7.eu zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich treści zamieszczonych przez Użytkownika, które zostaną uznane przez hosting7.eu za sprzeczne z zasadami określonymi w danym Regulaminie,

obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

IV. Uprawnienia i obowiązki hosting7.eu


1. hosting7.eu zastrzega sobie prawo do

a) zablokowania konta w przypadku naruszenia punktów z działu III o obowiązku

przestrzegania prawa przez Użytkownika;

d) zaprzestania świadczenia usług ze względu na prace modernizacyjne serwera;

e) zawieszenia świadczenia usług, gdy konto zagraża stabilności infrastruktury;

f) wysyłanie materiałów promocyjnych dotyczących serwisu hosting7.eu.

2. hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności za przypadki nieprawidłowego funkcjonowania serwisu.

hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych zawartych na stronach

Użytkowników. hosting7.eu zaleca tworzenia aktualnych kopii materiałów zamieszczanych przez Użytkownika na jego stronie.

3. Z chwilą założenia konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez

hosting7.eu w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą z

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

V. Rejestracja i utrzymanie Domen


1. hosting7.eu umożliwia Użytkownikowi rejestrację polskich Domen z końcówką .pl oraz domen

funkcjonalnych (np. com.pl) i domen regionalnych (np. waw.pl).

2. hosting7.eu umożliwia także rejestrację zagranicznych Domen z końcówkami: .com, .biz, .net, .org,

.info, .eu, .de, .uk, .co.uk, .tv, .nl, .it, .xyz oraz .us.

3. Podczas rejestracji Domen Użytkownik jest zobowiązany do wpisania prawidłowych danych osobowych.

4. W przypadku, gdy Użytkownik posiada już konto na hosting7.eu, do rejestracji Domeny zostaną użyte dane osobowe z profilu Użytkownika.

a) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego na stronę internetową partnera operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o. będącego bankiem,

b) a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego na stronę internetową operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o.

4. W celu dokonania płatności Użytkownik winien podjąć działania określone w Serwisie zgodnie z instrukcjami systemowymi.

5. Wpłaty na rzecz hosting7.eu dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

6. Po stwierdzeniu dokonania wpłaty zakupiona usługa staje się aktywna na okres, na jaki została ona wykupiona.

7. Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usług. Na prośbę Użytkownika opłacona usługa może zostać przeniesiona na inne konto.

8. hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.

9. Miesiąc ważności konta bez reklam aktywowanego za pomocą SMS kosztuje 11.07 PLN brutto.

10. Usługa SMS działa tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem dodatkowych płatnych opcji oferowanych przez hosting7.eu na adres support{at}hosting7.eu

2. hosting7.eu rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymanego zamówienia. W przypadku spraw skomplikowanych, wymagających dokładnego zbadania sprawy, okres ten może ulec wydłużeniu.

3. Odpowiedź na przesłaną reklamacje, kierowana jest na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.

IX. Polityka prywatności

1. hosting7.eu zobowiązuje się do szczególnej ochrony danych osobowych Użytkownika oraz nieudostępniania ich osobom trzecim z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

2. hosting7.eu ma prawo przekazać dane osobowe Użytkownika firmie NASK, która prowadzi rejestrację Domen .pl i odpowiada za wykonanie umowy rejestracyjnej.

3. hosting7.eu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika firmie DialCom24 Sp.z o.o. w zakresie i na czas niezbędny do realizacji płatności za dodatkowe opcje płatne,wprowadzane przez hosting7.eu, za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wyznaczonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną – z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

5. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniana osobom trzecim haseł dostępu do swojego konta.

hosting7.eu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek niedotrzymania powyższego nakazu.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, oraz ich aktualizacji przez panel administracyjny dostępny po zalogowaniu na własne konto.

7. W przypadku korzystania z zakupu Domen .pl oraz opcji płatnych, konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych, wymaganych w formularzu zamówienia.

X. Definicje

1. Regulamin – poniższy regulamin jest Regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwanej dalej "u.s.u.d.e.".

2. hosting7.eu będący częścią Firmy: ABC Hosting Ltd. z siedzibą w Belize, 7B Neal Pen Road, Belize City. Numer rejestrowy: 148 538 , DUNS: 81-542-7447.

Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi hostingowej, świadczonej przez hosting7.eu na warunkach podanych w poniższym regulaminie.

4. Usługa hostingowa - usługa świadczona przez hosting7.eu, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi wydzielonej przestrzeni na serwerze, celem uruchomienia usług utrzymania stron internetowych, poczty elektronicznej oraz usług pokrewnych.

5. Domena .pl - unikalny ciąg znaków, zawierający nazwę oraz dwuliterowe rozszerzenie .pl oznaczające Rzeczpospolitą Polską. Mogą to być zarówno domeny najwyższego poziomu (.pl) jak i domeny drugiego poziomu, składające się z dwóch członów (com.pl, waw.pl).

6. Opcja płatna – dodatkowe opcje wprowadzane przez hosting7.eu, wykonywane za odpłatą na wyraźne zlecenie Użytkownika, opisane w dziale VI, niniejszego Regulaminu.

6. NASK - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, rejestrator Domen polskich, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938.

7. Przelewy24.pl - jeden ze sposobów umożliwiających dokonywanie płatności za Domeny .pl i dodatkowe opcje wprowadzane przez hosting7.eu, polegający na dokonaniu płatności za pośrednictwem internetowego serwisu prowadzonego przez spółkę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu, przy ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronach internetowych DialCom24 Sp. z o.o. pod adresem internetowym www.przelewy24.pl


XI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2017.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.